شاخه چوب

نفر اول- شهلا قاضی­زاده

نفر دوم- لیلا صبری

نفر سوم آزاده کوچک یزدی

آثار شایسته تقدیر:

سمانه جمشید نیا

شاخه فلز

نفر اول-  قصه شاهنده

نفر دوم-  فاطمه محمدی قزاانی

نفر سوم-  زهرا رستمی

شاخه سرامیک

برگزیدگان مشترک:

سهیلا کاویانی- فروازن عسگری- فاطمه رحمان­ نیا

آثار شایسته تقدیر:

فاطمه ابراهیمی ­راد- فاطمه تجدد

شاخه نگارگری

نفر اول- علیرضا خوبی

نفر دوم- سمانه زارع

نفر سوم- فاطمه قاسمی

آثار شایسته تقدیر:

سمانه جمشیدنیا- نگار بخشی­زاده