اطلاعات شخصیارسال سه تصویر برای تندیس اجباری است

اطلاعات تندیس


تصویر تندیس خود را انتخاب کنید(حداکثر حجم تصویر 250 کیلوبایت میباشد)

انتخاب فایل

انتخاب فایل

انتخاب فایل


فایل توضیحی از تندیس خود را انتخاب نمایید(فقط فرمت pdf,word مورد قبول میباشد)

انتخاب فایل